اگر واژه ها بمیرند...

چرا من یه مادربزرگ شمالی که توکلبه ی چوبی وسط جنگل زندگی کنه ندارم ؟؟دریافت


قربون دستتون ، جنگل ش هم دالخانی باشه بی زحمت :دی

مادربزرگشم بوی چوب دارچین بده :دی 

سفید ولپ گلی هم باشه وخندون 

دیگه چی؟

اووممم

مرغ وخروس هم داشته باشه ...

نون هم خودش بپزه ...

کلوچه هم بلدباشه بپزه ...

عاشق نوه اش که منم باشه :دی

هی بچرخه وبگه 

«تی بلا می سر دوختر جان » 

دماغشم خیلی شمالی باشه :دی

سبزی خودش بکاره

ریحون ونعنا و...

گاو واسبم داشته باشه 

بعد مثلا بت بگه شیرگاو بدوش :دی

 یا مثلا هیزم جم کن 

واااای خدااا

خیالشم قشنگه ...

حتی خیالش ...